de kunst van duurzaam inzetbaar zijn is om het te blijven

Medewerkers ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling is een noodzakelijk instrument voor organisaties om succesvol en toekomstbestendig te zijn. Als werkgever wil je graag betrokken, bekwame en vitale medewerkers die zich duurzaam, gemotiveerd en betrokken inzetten voor hun werk.

Corazón loopbaancoaching begeleidt individuele medewerkers in loopbaantrajecten, coaching en naar nieuw werk. Lees daar hier meer over. Of neem gerust contact op voor een kennismaking of vrijblijvende offerte.

Daarnaast is Corazón loopbaancoaching gesprekspartner voor organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Samen met vaste netwerkpartners werkt Corazón loopbaancoaching aan projecten en trainingen.

aan de slag met duurzaam en vitaal werken?

Steeds meer organisaties hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid en zoeken naar manieren om hun medewerkers organisatiebreed te ondersteunen om gezond en wendbaar te blijven, eigen regie over hun loopbaan te voeren en zelf met initiatieven te komen om zich te ontwikkelen en ‘werkgeluk’ te ervaren. Staat dit onderwerp bij jouw organisatie hoog op de agenda? Dat roept ongetwijfeld allerlei vragen op:

  • Hoe goed zijn je medewerkers op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen in hun werk?
  • Hoe zorg je als organisatie dat je medewerkers blijven nadenken over hun inzetbaarheid?
  • Hebben medewerkers enig idee wat loopbaanmogelijkheden zijn binnen de eigen functie, binnen de eigen organisatie of buiten de organisatie?
  • Hoe staat het met het vermogen van je medewerkers om ander werk te vinden als dat nodig of wenselijk is?
  • Hoe hou je de dialoog op gang? Ga je zelf als leidinggevende het gesprek aan met je medewerkers of laat je dat aan een in- of externe professional over?

Corazón loopbaancoaching als gesprekspartner

Is duurzaam en vitaal werken een belangrijk thema voor jouw organisatie of afdeling? Of wil je graag eens vrijblijvend in gesprek over een geschikte aanpak? Bel me gerust. Hieronder staan een aantal concrete voorbeelden van projecten en trainingen waar Corazón loopbaancoaching samen met vaste netwerkpartners aan werkt.

vitaliteitsscan

In samenwerking met: Bureau Gerritsen

Inhoud

In de vitaliteitsscan is aandacht voor de vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerker. De vitaliteitsscan bestaat uit twee gesprekken van 75 minuten. Het eerste gesprek gaat over vitaliteit; het tweede over inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. De gesprekken hebben een sterk coachende insteek: het gaat erom dat de medewerker bewuster wordt van de eigen situatie en dat deze inzicht krijgt in persoonlijke sterke kanten en ontwikkelpunten rond vitaliteit en inzetbaarheid.

Resultaat

Heel concreet heeft de medewerker na de scan een helder beeld hoe deze er voor staat en hoe deze verder wil. De medewerker heeft een aantal actiepunten benoemd en weet hoe deze in te zetten. Uiterlijk na een week ontvangt de medewerker een rapportage van de coach. Hierin staat een beeld van sterke kanten en aandachtspunten rond vitaliteit, inzetbaarheid, ontwikkeling en loopbaan. De acties die zijn besproken tijdens de gesprekken worden beschreven. Aan de hand van alle verkregen informatie geeft de coach een advies.

training ‘eigen regie over je loopbaan’

In samenwerking met: Way to go

Inhoud

Deze training is bedoeld voor organisaties die graag willen dat medewerkers meer eigen regie nemen over hun loopbaanontwikkeling. Deelnemers aan deze in-company training leren op een andere manier nadenken over de eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de jaarlijkse gesprekscyclus. Zij krijgen praktische informatie en concrete oefeningen om met hun leidinggevende afspraken te maken. Ook is er aandacht voor effectieve gespreksvoering.

Resultaat

De deelnemer heeft concrete handvatten gekregen om over de eigen ontwikkeling na te denken. Dit kan de medewerker gebruiken ter voorbereiding op een gesprek met de leidinggevende. Ook biedt de training een aanzet tot zelfreflectie: wat zijn mijn kwaliteiten; wat vind ik leuk in mijn werk; wat vind ik lastig. De deelnemer heeft inspiratie gekregen hoe je aan je ontwikkeling kunt werken en geoefend met hun eigen bijdrage bij het maken van concrete werk- en ontwikkelafspraken (volgens SMARTIE: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, Inspirerend en Energiek). Tenslotte heeft de kandidaat kennis opgefrist over gesprekstechnieken (zoals open vragen stellen en luisteren samenvatten, doorvragen).

training ‘ontwikkeling vanuit je sterke punten’

In samenwerking met: Way to go

Inhoud

In trainingen ligt vaak de focus op het verbeteren van ‘zwakheden’. In deze training gaan deelnemers juist aan de slag met ontwikkeling van sterke punten. Werken vanuit je sterke punten geeft direct plezier en meer energie om aan de slag te gaan. Je bent immers al goed in iets. Wat als je daar nog beter in wordt en je kracht meer of anders gaat inzetten? Dat biedt volop mogelijkheden en een win-win-situatie voor werknemer en werkgever.

In de training ontdekken en ervaren deelnemers hun eigen sterke punten en ze maken een vertaalslag hoe zij hun sterke punten (meer of anders) kunnen inzetten in hun werk of loopbaan. Vooraf vult de deelnemer een online vragenlijst in om sterke punten te achterhalen. In de training zelf werken we o.a. met ervaringsgerichte oefeningen.

Resultaat

De deelnemer leert eigen sterke kanten en daarmee het eigen potentieel beter benutten. De deelnemer krijgt meer energie, zelfvertrouwen en voldoening. Dit biedt mogelijkheden om een eigen koers te varen en om te leren denken over het vergroten of verbreden van de inzetbaarheid in de organisatie.