de kunst van duurzaam inzetbaar zijn is om het te blijven

Medewerkers onder­steunen in hun loopbaan­ont­wik­keling is een noodza­kelijk instrument voor organi­saties om succesvol en toekomst­be­stendig te zijn. Als werkgever wil je graag betrokken, bekwame en vitale medewerkers die zich duurzaam, gemoti­veerd en betrokken inzetten voor hun werk.

Corazón loopbaan­coa­ching begeleidt indivi­duele medewerkers in loopbaan­tra­jecten, coaching en naar nieuw werk. Lees daar hier meer over. Of neem gerust contact op voor een kennis­making of vrijblij­vende offerte.

Daarnaast is Corazón loopbaan­coa­ching gespreks­partner voor organi­saties op het gebied van duurzame inzet­baarheid, loopbaan­ont­wik­keling en vitaliteit. Samen met vaste netwerk­partners werkt Corazón loopbaan­coa­ching aan projecten en trainingen.

aan de slag met duurzaam en vitaal werken?

Steeds meer organi­saties hebben aandacht voor duurzame inzet­baarheid en zoeken naar manieren om hun medewerkers organi­sa­tie­breed te onder­steunen om gezond en wendbaar te blijven, eigen regie over hun loopbaan te voeren en zelf met initi­a­tieven te komen om zich te ontwik­kelen en ‘werkgeluk’ te ervaren. Staat dit onderwerp bij jouw organi­satie hoog op de agenda? Dat roept ongetwijfeld allerlei vragen op:

  • Hoe goed zijn je medewerkers op de hoogte van toekom­stige ontwik­ke­lingen in hun werk?
  • Hoe zorg je als organi­satie dat je medewerkers blijven nadenken over hun inzetbaarheid?
  • Hebben medewerkers enig idee wat loopbaan­mo­ge­lijk­heden zijn binnen de eigen functie, binnen de eigen organi­satie of buiten de organisatie?
  • Hoe staat het met het vermogen van je medewerkers om ander werk te vinden als dat nodig of wenselijk is?
  • Hoe hou je de dialoog op gang? Ga je zelf als leiding­ge­vende het gesprek aan met je medewerkers of laat je dat aan een in- of externe profes­sional over?

Corazón loopbaancoaching als gesprekspartner

Is duurzaam en vitaal werken een belangrijk thema voor jouw organi­satie of afdeling? Of wil je graag eens vrijblijvend in gesprek over een geschikte aanpak? Bel me gerust. Hieronder staan een aantal concrete voorbeelden van projecten en trainingen waar Corazón loopbaan­coa­ching samen met vaste netwerk­partners aan werkt.

vitaliteitsscan

In samen­werking met: Bureau Gerritsen

Inhoud

In de vitali­teitsscan is aandacht voor de vitaliteit en inzet­baarheid van de medewerker. De vitali­teitsscan bestaat uit twee gesprekken van 75 minuten. Het eerste gesprek gaat over vitaliteit; het tweede over inzet­baarheid en loopbaan­ont­wik­keling. De gesprekken hebben een sterk coachende insteek: het gaat erom dat de medewerker bewuster wordt van de eigen situatie en dat deze inzicht krijgt in persoon­lijke sterke kanten en ontwik­kel­punten rond vitaliteit en inzetbaarheid.

Resultaat

Heel concreet heeft de medewerker na de scan een helder beeld hoe deze er voor staat en hoe deze verder wil. De medewerker heeft een aantal actie­punten benoemd en weet hoe deze in te zetten. Uiterlijk na een week ontvangt de medewerker een rapportage van de coach. Hierin staat een beeld van sterke kanten en aandachts­punten rond vitaliteit, inzet­baarheid, ontwik­keling en loopbaan. De acties die zijn besproken tijdens de gesprekken worden beschreven. Aan de hand van alle verkregen infor­matie geeft de coach een advies.

training ‘eigen regie over je loopbaan’

In samen­werking met: Way to go

Inhoud

Deze training is bedoeld voor organi­saties die graag willen dat medewerkers meer eigen regie nemen over hun loopbaan­ont­wik­keling. Deelnemers aan deze in-company training leren op een andere manier nadenken over de eigen ontwik­keling, bijvoor­beeld ter voorbe­reiding op de jaarlijkse gespreks­cyclus. Zij krijgen praktische infor­matie en concrete oefeningen om met hun leiding­ge­vende afspraken te maken. Ook is er aandacht voor effec­tieve gespreksvoering.

Resultaat

De deelnemer heeft concrete handvatten gekregen om over de eigen ontwik­keling na te denken. Dit kan de medewerker gebruiken ter voorbe­reiding op een gesprek met de leiding­ge­vende. Ook biedt de training een aanzet tot zelfre­flectie: wat zijn mijn kwali­teiten; wat vind ik leuk in mijn werk; wat vind ik lastig. De deelnemer heeft inspi­ratie gekregen hoe je aan je ontwik­keling kunt werken en geoefend met hun eigen bijdrage bij het maken van concrete werk- en ontwik­kel­af­spraken (volgens SMARTIE: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden, Inspirerend en Energiek). Tenslotte heeft de kandidaat kennis opgefrist over gespreks­tech­nieken (zoals open vragen stellen en luisteren samen­vatten, doorvragen).

training ‘ontwikkeling vanuit je sterke punten’

In samen­werking met: Way to go

Inhoud

In trainingen ligt vaak de focus op het verbe­teren van ‘zwakheden’. In deze training gaan deelnemers juist aan de slag met ontwik­keling van sterke punten. Werken vanuit je sterke punten geeft direct plezier en meer energie om aan de slag te gaan. Je bent immers al goed in iets. Wat als je daar nog beter in wordt en je kracht meer of anders gaat inzetten? Dat biedt volop mogelijk­heden en een win-win-situatie voor werknemer en werkgever.

In de training ontdekken en ervaren deelnemers hun eigen sterke punten en ze maken een vertaalslag hoe zij hun sterke punten (meer of anders) kunnen inzetten in hun werk of loopbaan. Vooraf vult de deelnemer een online vragen­lijst in om sterke punten te achter­halen. In de training zelf werken we o.a. met ervarings­ge­richte oefeningen.

Resultaat

De deelnemer leert eigen sterke kanten en daarmee het eigen poten­tieel beter benutten. De deelnemer krijgt meer energie, zelfver­trouwen en voldoening. Dit biedt mogelijk­heden om een eigen koers te varen en om te leren denken over het vergroten of verbreden van de inzet­baarheid in de organisatie.