loopbaanbegeleiding

welke dienstverlening past bij jouw loopbaanvraag?

loopbaanlunchbreak

een frisse blik op een klein loopbaandilemma

werkwijze

Heb je een korte vraag en wil je even in je lunch­pauze contact met een loopbaan­coach? Dat kan! Op maandag, woensdag of vrijdag kan je me vrijblijvend bellen tussen 12 en 14 uur.

resultaat

Ik help je een stapje verder of bied een frisse blik op je vraagstuk.

vervolg

Mocht blijken dat er meer speelt dan kunnen we natuurlijk altijd een vervolg­af­spraak inplannen.

duur

half uurtje

voor wie

Je loopt met een klein loopbaan­di­lemma rond dat je graag even kort aan een loopbaan­coach wilt voorleggen.

kosten

gratis!  🙂

loopbaanbezinning

in één dag helder wat je werkelijk beweegt in je loopbaan

werkwijze

Ben je al een tijdje over je loopbaan aan het piekeren en komt het er niet zo van om concreet stappen te zetten? Wil je echt even scherp hebben waar je nu staat, waar je je op wilt richten en wat je te doen staat? Is het lastig om een loopbaan­traject met meerdere losse afspraken in te plannen? Veeg dan één dag in je agenda leeg voor een pittige bezin­ningsdag om met je volle aandacht met je loopbaan aan de slag te gaan.

We starten de dag met een kop koffie en een frisse boswan­deling in het Baarnse bos. Tijdens de wandeling verhel­deren we je loopbaan­vraagstuk en spreken we de aanpak van de dag door. Vervolgens gaan we aan de slag in Villa Mollerus.

Afhankelijk van je vraagstuk zet ik gericht loopbaan­in­stru­menten of coaching technieken in. Denk bijvoor­beeld aan dilem­ma­coa­ching, een talen­ten­analyse of het catego­ri­seren van je loopbaanmogelijkheden.

Je krijgt tussendoor een lekkere lunch geser­veerd en er is volop gekoeld water, verse koffie en thee aanwezig. Ook is er voldoende ruimte ingebouwd om aante­ke­ningen te maken en je plan al groten­deels uit te werken. Aan het eind van de middag trakteer ik je op een verfrissend ijsje of stuk appel­taart van de ambach­te­lijke zaak om de hoek.

resultaat

Je gaat met een hoofd vol ideeën, een hart vol inspi­ratie én met een concreet loopbaan­actieplan onder je arm weer huiswaarts. Je ontvangt na afloop bovendien nog een persoonlijk loopbaan­advies van mij per e-mail.

vervolg

Wil je graag begeleid worden bij het reali­seren van je voorge­nomen acties dan kunnen we natuurlijk altijd een vervolg­af­spraak inplannen.

duur

1 dag

voor wie

Je wilt graag in één dag met je volle aandacht stilstaan bij wat jou werkelijk beweegt in jouw loopbaan.

kosten

Het zakelijk tarief is €775,- (exclusief btw) voor de gehele dag. Voor parti­cu­lieren hanteer ik een tarief van €595,- (inclusief btw).

Als er mensen zijn die graag onder mijn begeleiding in een klein groepje in één dag aan de slag willen dan kunnen we met elkaar een geredu­ceerd tarief afspreken.

loopbaanregie

realiseren van je persoonlijke loopbaanactieplan

werkwijze

Loopbaanregie is er voor klanten die het prettig vinden om praktische begeleiding te krijgen bij het reali­seren van hun loopbaanactieplan.

Zeker als er bijvoor­beeld sprake is van (dreigend) baanverlies of als je een flinke loopbaan­switch wilt maken, is het fijn om verder begeleid te worden. Ik ken je situatie goed en kan daarom als klank­bord echt van toege­voegde waarde zijn. Bijvoorbeeld in je voorbe­reiding van solli­ci­tatie- of netwerk­­­­activiteiten en om de vaart erin te houden.

Het aantal benodigde gesprekken bepalen we in overleg. Vaak reken ik hiervoor zes gesprekken van een uur, maar dat kan ook minder zijn.

resultaat

Je hebt je loopbaan­ac­tieplan omgezet in beteke­nis­volle acties. Je hebt de regie over je loopbaan stevig in handen en kunt je weer met een gerust hart richten op andere aandachts­punten in je leven.

duur

gemiddeld 6 gesprekken van 1 uur

voor wie

Je hebt een loopbaan­traject gedaan en wilt graag begeleiding bij het vervolg. Of je weet al goed wat je wilt en zoekt sollicitatie­begeleiding om je kansen te vergroten.

kosten

Je krijgt altijd een offerte op maat. Mijn zakelijk uurtarief is €130,- (exclusief btw) en het uurtarief voor parti­cu­lieren is €85,- euro (exclusief btw). Een traject van zes gesprekken van een uur bied ik voor parti­cu­lieren aan voor €595,-  (inclusief btw). Het zakelijk tarief is €775,- (exclusief btw).

loopbaanontwikkelscan

zicht op je ontwikkelingsmogelijkheden om duurzaam inzetbaar te blijven

werkwijze

Wil je meer zicht op jouw loopbaan­mogelijkheden binnen of buiten jouw organi­satie? Boek dan een loopbaan­ontwikkel­scan en we zetten samen in een ochtend of middag jouw mogelijk­heden op een rijtje. De werkwijze is als volgt:

  1. Van te voren vul je een aantal digitale loopbaan­instrumenten in.
  2. In het gesprek onder­zoeken we je huidige werksi­tuatie. We bespreken hoe jij je werkdruk ervaart, of er voldoende uitdaging en groei mogelijk is, of je jouw talenten in kunt zetten en of jij je op je plek voelt.
  3. We signa­leren mogelijke veran­de­ringen in jouw omgeving (sector, organi­satie of afdeling) die nu of in de nabije toekomst van invloed zijn op jouw werk.
  4. Aan de hand van de vijf niveaus van inzet­baarheid brengen we jouw wensen en mogelijk­heden in kaart en bedenken we acties die nodig zijn om deze ideeën verder te onder­zoeken of te realiseren.

resultaat

Na afloop krijg je een korte rapportage met de bevin­dingen  Je weet wat jouw aandachts­punten zijn op het gebied van jouw inzet­baarheid en je hebt concrete handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Je kiest zelf drie acties die je in de komende maand gaat onder­nemen om duurzaam inzetbaar te blijven.

vervolg

Wil je graag begeleid worden bij het uitzetten van je voorge­nomen acties dan kunnen we natuurlijk altijd een vervolg­af­spraak inplannen.

duur

3 uur

voor wie

Je wilt graag concreet aan de slag met jouw inzet­baarheid binnen of buiten je organisatie.

kosten

het zakelijk tarief is €510,- (exclusief btw), het parti­cu­liere tarief is €395,- (inclusief btw)

loopbaantraject

(her)oriënteren op je talenten, interesses en loopbaankeuzes

werkwijze

De meeste klanten benaderen mij voor een loopbaan­traject. Dit wordt vaak door de werkgever betaald, maar kun je ook zelf bekos­tigen (tegen een geredu­ceerd tarief). In een eerste gratis oriën­terend gesprek bepalen we samen jouw speci­fieke loopbaan­vraag. Daar wordt de inhoud van het traject en de inzet van instru­menten op afgestemd. Bij een loopbaan­oriëntatie­traject komen vaak de volgende vragen aan bod:

  • wie ben ik?   persoon­lijkheid
  • wat vind ik belangrijk?   waarden & motivatie
  • wat kan ik?   talenten, kwali­teiten & vaardigheden
  • wat wil ik?   inspi­ratie & interesses
  • hoe pak ik het aan?   doelen & acties

Een loopbaan­traject duurt gemiddeld zes gesprekken. Voorafgaand aan elk gesprek spreken we met elkaar af waar je tussen­tijds mee aan de slag gaat. Denk aan een (online) vragen­lijst invullen, een creatieve oefening, een feedback­for­mulier door collega’s en familie/vrienden laten invullen, maar ook een netwerk­ge­sprek voeren met iemand die werkzaam is in een voor jou gewenste richting. Soms werk je aan een concrete actie om stress te reduceren of om weer meer energie te krijgen.

De gesprekken vinden ongeveer eens in de twee weken plaats. Voldoende tijd om vooraf­gaand aan ieder gesprek het een en ander voor te bereiden en het duurt ook weer niet te lang waardoor je aandacht op het traject gericht blijft.

Halverwege het traject is er soms een schrif­te­lijke terug­kop­peling over het proces naar de werkgever. Gedurende het traject kan blijken dat meer gesprekken nodig zijn. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de jou en/of de werkgever. Na afloop van het traject vindt desge­wenst een driege­sprek plaats tussen werkgever, medewerker en loopbaanadviseur.

resultaat

Het traject resul­teert in een overzich­telijk persoonlijk en profes­si­oneel profiel en een concreet loopbaan­ac­tieplan om je duurzaam, gemoti­veerd en vanuit je hart in te zetten voor je werk. Je hebt veelal twee à drie mogelijke passende loopbaan­rich­tingen in beeld die je verder gaat onder­zoeken. En je hebt helder hoe je deze gaat onder­zoeken. Soms zijn klanten na afloop al verder en zetten ze al vol energie stappen in hun nieuw gekozen loopbaanrichting.

vervolg

Wil je juist graag wat meer begeleiding bij het reali­seren van je voorge­nomen acties of het solli­ci­teren in je nieuwe loopbaan­richting dan kun je ook een aantal gesprekken loopbaan­regie aan het loopbaan­orientatie­traject koppelen.

duur

gemiddeld 6 gesprekken van 1,5 uur

voor wie

Je bent toe aan een nieuwe stap in je loopbaan en je wilt een heldere keuze vanuit je hart maken.

kosten

Je krijgt altijd een offerte op maat. Mijn zakelijk uurtarief is €130,- (exclusief btw) en het uurtarief voor parti­cu­lieren is €85,- euro (exclusief btw). Een traject van zes gesprekken van anderhalf uur bied ik over het algemeen voor parti­cu­lieren aan voor €895,-  (inclusief btw). Het zakelijk tarief is €1150,- (exclusief btw). In overleg bepalen we welk testma­te­riaal ingezet wordt en of er extra gesprekken nodig zijn en wat daarvan eventueel de extra kosten zijn.

neem contact op

Online traject

Word je liever (deels) online begeleid om je loopbaandoel te bereiken? Dat kan! Neem vrijblijvend contact met me op voor de mogelijkheden.
neem contact op

Corazón loopbaan­coa­ching maakt gebruik van uiteen­lo­pende beproefde loopbaan­in­stru­menten. Beroepskeuze- en persoon­lijk­heids­vra­gen­lijsten kunnen gemak­kelijk worden ingevuld op de online test-toolkit van Ixly.