naar nieuw werk

kom je in aanmerking voor outplacement, transitievergoeding of van-werk-naar-werk traject?

Corazón loopbaan­coa­ching biedt profes­si­onele begeleiding in een traject op maat. Dat betekent dat we bij de inzet van loopbaan­in­stru­menten en coachings­methoden uitgaan van jouw speci­fieke situatie, wensen en vragen.

Je gaat afscheid nemen van je oude werkom­geving. En je gaat je, vaak noodge­dwongen, bezinnen op je toekomst. In het traject hebben we een helder doel voor ogen: zo snel mogelijk een nieuwe passende en vitali­se­rende loopbaanstap reali­seren. Meestal is dit een nieuwe baan, maar soms kiezen mensen bijvoor­beeld voor zelfstandig ondernemerschap.

Globaal doorlopen we vier fases:

in vier fases naar nieuw werk

fase 1: kennismaking

waar sta je nu?

Als je na een vrijblijvend oriën­terend gesprek hebt gekozen voor Corazón loopbaan­coa­ching dan brengen we eerst jouw huidige situatie in kaart. We besteden aandacht aan de impact die de huidige ontwik­ke­lingen op jou hebben. Als het nodig is, staan we stil bij het verlies van je werk, zodat er ruimte komt in hoofd, hart en handelen voor iets nieuws.

In deze fase gaan we dieper in op jouw wensen en verwach­tingen ten aanzien van de inhoud van het traject. Ook de opdracht­gever maakt in deze fase haar wensen en randvoor­waarden kenbaar.

Al onze afspraken worden vastgelegd in een plan van aanpak. De opdracht­gever kan vervolgens gedurende het traject geregeld geïnfor­meerd worden over het proces, niet over de inhoud.

fase 2: loopbaanonderzoek

welke loopbaanrichting past bij jou?

Ter voorbe­reiding van concrete stappen op de arbeids­markt is het belangrijk om je goed op je verdere loopbaan te oriën­teren. Met een scherpe focus kun jij je veel krach­tiger en effec­tiever presen­teren. We zoeken in deze fase een antwoord op de volgende vragen:

 • wie ben ik?  persoon­lijkheid
 • wat vind ik belangrijk?  waarden en motivatie
 • wat kan ik?  kwali­teiten en vaardigheden
 • wat wil ik?  inspi­ratie en interesses
 • hoe pak ik het aan?  doelen en acties

In deze fase kunnen we gebruik maken van diverse tests en vragen­lijsten. Bijvoorbeeld een persoonlijkheids­vragenlijst en een beroepskeuzetest.

We sluiten het loopbaan­on­derzoek af met de keuze van een aantal concrete beroeps­rich­tingen die op de korte termijn haalbaar en zinvol zijn. Eventueel komt uit deze fase ook naar voren dat een opleiding of bijscho­lings­cursus noodza­kelijk is.

naar nieuw werk: werkwijze

 • gratis en vrijblijvend oriën­terend gesprek

 • altijd een offerte op maat

 • in het begin wekelijks en later tweewe­ke­lijks een gesprek

 • flexi­bi­liteit in planning & locatie, ook online mogelijkheden
 • duur van een traject gemiddeld 6 maanden

fase 3: arbeidsmarktverkenning

waar op de arbeidsmarkt ga je op zoek?

Voordat je meteen gaat solli­ci­teren is het raadzaam om je eerst op de arbeids­markt te oriën­teren. Waar vind je de functies die jij zou willen vervullen, in welke branches en bij welke organi­saties? En wat zijn handige manieren om daar contacten te leggen?

In deze fase zoeken we waar en hoe jij jouw gewenste loopbaanstap kunt zetten op de arbeids­markt. Mogelijke acties tijdens deze verkenning:

 • vacatures verza­melen
 • inven­ta­ri­seren van interes­sante organi­saties en inter­me­diairs in de omgeving
 • oriën­te­rende netwerkgesprekken
 • het inleven in behoeften, vragen en actua­li­teiten bij poten­tiële werkgevers in de gewenste beroepsrichting
 • volgen van een gerichte cursus of opleiding

De arbeidsmarkt­verkenning leidt tot een helder beeld van je kansen en mogelijk­heden op de arbeidsmarkt.

fase 4: arbeidsmarktbenadering

hoe presenteer jij jezelf op de arbeidsmarkt en hoe zet je jouw gewenste loopbaanstap?

Het doel van deze fase is het vergroten van je persoon­lijke effec­ti­viteit bij netwerk- en solli­ci­ta­tie­ac­ti­vi­teiten om je gewenste loopbaan­stap daadwer­kelijk te realiseren.

Het is belangrijk dat je jezelf kunt zijn en laten zien in je zoektocht naar ander werk op een manier die bij jou past en waarin jij echt tot je recht komt. We gaan aan de slag met:

 • een helder en krachtig cv en LinkedIn-profiel, passend bij jouw persoon en gewenste loopbaanrichting
 • het schrijven van sollicitatie­brieven die goed aansluiten bij zowel de vacature als je cv
 • het verder ontplooien van gerichte netwerkactiviteiten
 • het oefenen en grondig doorspreken van geplande netwerk- en sollicitatiegesprekken

Corazón loopbaan­coa­ching maakt tevens gebruik van haar eigen netwerk en spoort vacatures voor je op. Ook is onder­steuning mogelijk bij het schrijven van je sollicitaties.

In deze fase doen we er alles aan om het solli­ci­teren optimaal te laten verlopen.

heb je nieuw werk gevonden?

Al voel jij je helemaal op je plek, het zal in het begin wennen zijn. Als je wilt, hebben we nog regel­matig contact. Dan kun je eventuele lastige situaties, maar ook mooie successen, met mij bespreken.

naar nieuw werk: werkwijze

 • gratis en vrijblijvend oriën­terend gesprek

 • altijd een offerte op maat

 • in het begin wekelijks en later tweewe­ke­lijks een gesprek

 • flexi­bi­liteit in planning & locatie, ook online mogelijkheden
 • duur van een traject gemiddeld 6 maanden

heb je nieuw werk gevonden?

Al voel jij je helemaal op je plek, het zal in het begin wennen zijn. Als je wilt, hebben we nog regel­matig contact. Dan kun je eventuele lastige situaties, maar ook mooie successen, met mij bespreken.