coaching

welke methodiek past bij jouw coachvraag?

Corazón loopbaan­coa­ching biedt coaching voor jouw persoon­lijke en profes­si­onele ontwikkeling.

 • Heb je een leuke baan en wil je jezelf verbe­teren in je huidige functie of groeien in je rol?
 • Merk je dat je wordt geremd door een steeds terug­kerend patroon of is er iets anders dat je tegen­houdt om optimaal te functioneren?
 • Wil je met meer plezier en zelfver­trouwen jezelf laten zien op je werk?
 • Sta je voor een dilemma en wil je een belangrijk besluit nemen?
 • Of maak jij je zorgen over je vitaliteit en ervaar je veel stress?

In al deze situaties kun je met behulp van coaching verder komen. Coaching pas ik overigens vaak als onderdeel van loopbaan­be­ge­leiding toe.

Dit zijn drie coaching­me­thoden die ik vaak inzet:

heartful coaching

 meer ontspanning en vitaliteit in je (werkende) leven

methode

Heartfulness heeft als doel om dichter bij je hart te komen en meer rust in jezelf te vinden. En van daaruit te creëren. De methodiek is een combi­natie van het beïnvloeden van je hartco­he­rentie, het trainen van je ademhaling en aandacht­training (Mindfulness).

hartco­he­ren­tie­training
Hartcoherentie is een biofeedback methode. Simpel gezegd komt het erop neer dat er meer rust in het lichaam ontstaat door je hartslag of hartritme bewust te beïnvloeden.

Het meten van de zogenaamde hartrit­me­va­ri­a­bi­liteit (HRV) is een weten­schap­pelijk aange­toonde indicator voor je emoti­onele status. Het hartritme varieert continu: de tijds­in­ter­vallen tussen de hartslagen veran­deren onder invloed van allerlei factoren (zoals ademhaling, stemming en ervaringen). De werking van het autonome zenuw­stelsel speelt hierbij een grote rol. De versnel­lingen en vertra­gingen in het hartritme zijn nauwe­lijks op te merken, maar wel goed te meten met biofeed­back­ap­pa­ratuur. De feedback helpt je om te ontdekken van welke gedachte, beelden of situaties je ontspannen raakt en door welke gedachten er weer stress ontstaat.

Als het hartritme een ‘coherent’ beeld laat zien, komen er hormonen vrij die het herstel bevor­deren.  Alle systemen in het lichaam werken dan optimaal samen. Door middel van hartco­he­rentie kun je letterlijk weer leren luisteren naar de taal van je hart.

ademtraining
Ademtraining is het door biofeedback meer bewust worden van je ademfre­quentie en ademha­lings­pa­troon in rust. Vervolgens leer je jouw ademhaling aan te passen naar een meer efficiënte en rustige manier van ademen. Een heel simpele èn effec­tieve oefening is bijvoor­beeld om je hand op je hart te leggen en als het ware te proberen door je hart in- en uit te ademen. Als je dat een tijdje volhoudt, kun je al direct een rustgevend effect merken.

aandacht­training
Tijdens aandacht­training leert jij je bewust te worden van alle momenten dat je met je gedachten niet in het nu bent. Afwezigheid op het moment zelf geeft onvrede, onrust en spanning. Het is dan moeilijk om helder te blijven denken en voelen. Vervolgens ga je oefenen om bewust vaker alle gewone dagelijkse dingen met meer aandacht te doen.

resultaat

Wie het aandurft om een kijkje in het eigen hart te nemen zal daar zeker wijzer van worden! Je leert vrijer en gezonder te leven met (als onple­zierig ervaren) situaties, zoals deze zich op dit moment aandienen in je leven. Je leert je ermee te verhouden door er vrien­de­lijke, niet oorde­lende aandacht aan te geven. Verbeteringen die je kunt verwachten als je last hebt van stress:

 • beter kunnen concentreren
 • meer energie
 • bewust­wording van spanning
 • gericht kunnen ontspannen als je spanning voelt
 • beter slapen
 • weer helder kunnen denken
 • je voelt je “lekkerder”

Voor optimaal resultaat heb je wel toewijding nodig: gedurende vier tot zes weken iedere dag oefenen levert je echt veel op.

werkwijze

Je vult vooraf­gaand een Korte Inventarisatie Leefstijl (voeding, bewegen, slapen) in en deze bespreken we samen. Je instal­leert een gratis biofeedback app op je telefoon. Tijdens de gesprekken leg ik je uit waar je praktisch mee aan de slag kunt, wat daarvan het effect kan zijn en hoe je dat aanpakt. Je krijgt concrete oefeningen en wat achter­grond­in­for­matie van me mee. Je oefent (liefst dagelijks) onder­tussen zelf en wat je ervaart koppel je aan me terug tijdens onze gesprekken.

duur

Afhankelijk van de situatie en jouw wensen. Het aantal begelei­dingsuren speci­fi­ceren we in de offerte of spreken we eventueel als meerwerk van je loopbaan­traject af. Wil het echt effect hebben dan ga je er thuis minimaal vier tot zes weken (liefst iedere dag) mee aan de slag.

voor wie

Heartful coaching is een methodiek die ik alleen doelge­richt toepas als onderdeel van loopbaan­coa­ching. Bijvoorbeeld omdat je aangeeft veel last te hebben van stress of een opgejaagd gevoel.

kosten

Het zakelijk uurtarief is €130,- (exclusief btw) en het uurtarief voor parti­cu­lieren is €85,- (exclusief btw).

drie coachingmethodieken die ik vaak inzet

progressiegerichte coaching

meer plezier, sturing of ontwikkeling in je werk en leven

methode

Progressiegericht coachen is een respect­volle en resul­taat­ge­richte methode gebaseerd op de nieuwste inzichten en onder­zoeks­re­sul­taten binnen de positieve psycho­logie. De aanpak is er niet op gericht om het negatieve te bestrijden maar om het positieve te versterken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat je zelf in staat bent om doelen te stellen en over de hulpbronnen en compe­tenties beschikt om deze te bereiken.

Het praten over iets positiefs geeft een optimis­tisch, goed gevoel. Positieve emoties helpen jou om je geest open te stellen voor je omgeving, om op ideeën te komen en creatief om te gaan met problemen en meer mogelijk­heden te zien. Als je een probleem hebt dan helpt de positieve focus om het probleem te gaan zien als iets waaraan je iets wilt en kunt veran­deren. Want je hebt vast wel een paar ideeën wat je in de plaats van je probleem zou willen. Vanuit die positie gaan we kijken wat het eerste kleine stapje is dat je kunt uitpro­beren om dichter bij je doel te komen.

 werkwijze

De focus ligt op wat er goed gaat en op wat werkt. Geen enkel probleem treedt voort­durend op. Juist de uitzon­de­ringen op het probleem zijn de sleutels voor de oplos­singen ervan. Ook is er veel aandacht voor jouw gewenste situatie. Stel het is een jaar later en je bent tevreden over wat je hebt bereikt. Wat gaat er dan beter? Waar zou je dat aan merken? Waar merken anderen dat aan? Wat zou het jou opleveren? Wat zou het anderen opleveren?

Een progres­sie­ge­richt coaching­traject is zeer effectief en kan snel tot resultaat leiden. Klanten met wie ik progres­sie­ge­richt aan de slag ben gegaan, vertellen me dat ze hun probleem als minder zwaar ervaren en dat allerlei ideeën als vanzelf opbor­relen. Ze voelen zich opgelucht en het geeft inzicht in wat er allemaal al goed gaat.

 resultaat

Je geeft je ontwik­keling een impuls en ervaart meer plezier en sturing in je werk.

duur

Jij zit achter het stuur en geeft zelf de bestemming aan van de reis. Ik ben verrast over de snelheid waarmee klanten zelf op de goede weg weten te komen. Aan het einde van elk gesprek stellen we vast of er voldoende verbe­tering is en of je zelfstandig verder kunt. Jij bepaalt de duur van het traject. In de praktijk blijkt dat drie tot vier gesprekken voldoende zijn.

voor wie

Je hebt een leuke baan en wilt jezelf graag blijven ontwik­kelen. Je wilt je ontwik­keling op een positieve, plezierige en luchtige manier een impuls geven. Niet persé diep graven, je wél richten op wat werkt en zo vooruitgang boeken en meer plezier en sturing ervaren in je werk.

kosten

Het zakelijk uurtarief is €130,- (exclusief btw) en het uurtarief voor parti­cu­lieren is €85,- (exclusief btw).

dilemma coaching

het oplossen van een concreet dilemma

methode

In loopbaan- of levens­vraag­stukken komen geregeld dilemma’s boven tafel. In de letter­lijke betekenis van het woord moet je, als je voor een dilemma staat, kiezen uit twee veron­der­stel­lingen. In de praktijk spelen er vaak meer keuze­mo­ge­lijk­heden. Een dilemma kan best een tijd voort­slepen. Allerlei omstan­dig­heden stapelen zich op waardoor je echt niet meer weet wat te kiezen. Vaak is er sprake van een tijdsdruk. Tenminste, dat denk je dan. Bureau Inspiratie heeft de methode ‘Dilemmacoaching’ ontwikkeld om daarmee om te gaan en ik zet deze methode zeer geregeld in.

werkwijze

Centraal staat de metafoor van een tafel waaraan alle gedachten, die met het dilemma van doen hebben, plaats­nemen. Dit maakt het spanningsveld van het dilemma zichtbaar. Bij dilem­ma­coa­ching worden (net als bijvoor­beeld bij de voice dialogue methode) verschil­lende stemmen, gedachten of deelper­soon­lijk­heden benoemd. Alle stemmen die bij het dilemma betrokken zijn krijgen een plek aan tafel. Dit is een hele intuï­tieve werkwijze. Iets in ons weet eigenlijk al welke rol een stem heeft.

Wanneer het spanningsveld aan tafel in kaart is gebracht, is het moment daar om te achter­halen wat er mist aan tafel waardoor het dilemma een dilemma is. Ook datgene wat je aan gedachten mist, verte­gen­woordigt een eigen stem. Als deze ook aan tafel plaats mag nemen blijkt vaak dat de dynamiek is veranderd. Er ontstaat meer evenwicht.

resultaat

Dilemmacoaching relati­veert, geeft rust en inzicht en spreekt je eigen wijsheid aan. En dat maakt de aanpak duurzaam. Belangrijke meerwaarde van deze methode is dat je aan de hand van het doorzien en oplossen van één dilemma inzicht krijgt in de persoon­lijke dynamiek die speelt bij andere dilemma’s. Dit kan je helpen om nieuwe dilemma’s te voorkomen.

duur

Een dilem­ma­coa­ching­sessie duurt gemiddeld drie uur.

voor wie

Je hebt te maken met een concreet dilemma of je wilt graag meer inzicht en grip op keuze­pro­cessen. De methode kan deel uitmaken van een loopbaan­traject bij Corazón loopbaancoaching.

kosten

Het zakelijk uurtarief is €130,- (exclusief btw) en het uurtarief voor parti­cu­lieren is €85,- (exclusief btw).